วัดพระยืน (ร้าง)


ละติจูด 20.2738719812 , ลองจิจูด 100.084501978

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตามประวัติที่ปรากฏในตำนานมีการกล่าวถึงชื่อวัดพระยืนว่าสร้างขึ้นในสมัยของพญาคำฟู เมื่อ พ.ศ.1875 เพื่อบรรจุพระธาตุ 140 องค์ ต่อมาสมัยเจ้าหลวงทิพเนตร (ผู้ครองเมืองเชียงแสน) เจดีย์องค์นี้ชำรุด จึงโปรดให้พญาหลวงไชยวิชิต (พญาหลวงไชยชิต) ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ซ่อมแซมใน พ.ศ.2181 ในพงศาวดารที่ 61 บันทึกว่าในปี พ.ศ.2261 ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองเชียงแสนสูง 3 ศอก เป็นเหตุให้วัดอาทิต้นแก้ว วัดพระบวช วัดมุงเมืองและวัดพระยืน ได้รับความเสียหายอย่างมาก กรมศิลปากรได้ขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระยืนตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา รูปแบบเจดีย์วัดพระยืนคล้ายกับเจดีย์วัดแสนเมืองมา คือเป็นเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยม เรือนธาตุย่อเก็จ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น ขนาด 7.5 เมตร ไม่พบวิหารและอาคารอื่น ๆ แต่พบชิ้นส่วนพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนอยู่บนพื้นดินด้านทิศใต้ของเจดีย์ จากรูปแบบเจดีย์สันนิษฐานได้ว่าเจดีย์วัดพระยืน น่าจะสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 (ไม่พบหลักฐานตามพงศาวดารว่าเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนการซ่อมแซมใน พ.ศ. 2181 นั้น น่าจะเป็นการซ่อมแซมตามรูปแบบเดิม)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -