หนองปลาสะเด็ด


ละติจูด 20.27288504 , ลองจิจูด 100.016071233

พิกัด

ตำบลศรีดอนมูล อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่พบหลักฐานใดในเขตชุมชน แต่รอบนอกด้านทิศใต้มีซากโบราณสถาน คือฐานกู่ที่ถูกขุดค้นหาของมีค่าอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร