ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย)


ละติจูด 14.681853 , ลองจิจูด 102.031028

พิกัด

หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบลนกออก อำเภออำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย)บ้านปรางค์ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย มีลักษณะเป็นปรางค์ขอมองค์เดียวโดด ๆ สร้างด้วยหินทรายภายในกรุด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่พังทลาย ในบริเวณรอบๆ ซากปรางค์นี้เคยพบชิ้นส่วนของนาคและชิ้นส่วนลวดลายประดังโบราณสถาน พิจารณาจากการเขากรอบประตูหินลวดลายเท่าที่ปรากฏ จะมีอายุใกล้เคียงกับปราสาทหินพนมวันองค์ใหญ่ คือ ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

๑. สภาพปัจจุบัน

          ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานก่อด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นกองหินทรายขนาดใหญ่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าง ภายในปรางค์มีการกรุด้วยศิลาแลง ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย

 

๒. การเปลี่ยนแปลง

          ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) มีสภาพที่พังทลาย และทรุดโทรมลงอย่างมาก

๓. ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

          ๑) หินในบริเวณปรางค์ถูกย้ายไปวางรอบบริเวณโบสถ์ของวัดใกล้กับพื้นที่ปรางค์

          ๒) พื้นที่ตั้งของปรางค์บ้านปรางค์มีลักษณะเป็นเนิน เมื่อถึงช่วงฤดูฝนทำดินพังทลายลงมา ส่งผลตัวปรางค์พังทลายลงมาเป็นบางส่วน

บทสรุป

          จากที่ได้เก็บสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมา ตามทะเบียนโบราณสถาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่ม ๑ ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) พบว่า   ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) มีลักษณะที่พังทลาย ทั้งนี้เนื่องจากหินในบริเวณนี้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่น

แก้ไขเมื่อ

2022-08-05

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร