ปรางค์ครบุรี


ละติจูด 14.5732431283 , ลองจิจูด 102.155044988

พิกัด

ตำบลครบุรีใต้ อำเภออำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ปรางค์ครบุรี ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร บ้านครบุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1724-1761) ตามพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นอโรคยาศาลหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาคนเจ็บป่วย สร้างขึ้นตามแบบศิลปะขอมโบราณด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม กรอบประตูและทับหลังทำจากหินทรายแกะสลักลวดลาย ด้านทิศตะวันออกทำเป็นมุขยื่นเป็นทางเข้าออก บรรณาลัยสร้างด้วยศิลาแลง อยู่ด้านทิศตะวันออกของปรางค์ประธาน พร้อมด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบและซุ้มประตูอยู่ตรงทางด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงที่มุมซ้ายด้านหน้ามีสระว่ายน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 สระ สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเป็นศิลาแลง ยกเว้นเสาประดับประตูทับหลังเป็นหินทราย ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังคงเหลือเฉพาะส่วนที่ไม่มีลวดลาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันปรางค์ครบุรียังไม่ได้รับการบูรณะ ทำให้สภาพทั่วไปที่เห็นเป็นเพียงสภาพที่เก่ามากและพังทลายลงมา องค์ปรางค์ประธานสร้างด้วยศิลาแลงที่พอจะมองเห็นเป็นช่องประตู และก้อนศิลาแลงวางต่อกันเป็นผนังของปรางค์อยู่บ้าง โดยมีเสาศิลาทรายเป็นกรอบประตู และก้อนศิลาแลงหล่นอยู่ตามพื้น ซึ่งมองเห็นแนวกำแพงล้อมรอบ

แก้ไขเมื่อ

2022-08-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร