ปราสาท


ละติจูด 15.1333791047 , ลองจิจูด 101.606069084 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลหินดาด อำเภออำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นร่องรอยของปราสาทเหลือแต่ฐาน ทำด้วยศิลาแลง ที่ตั้งเป็นที่เนิน มีลำห้วยปราสาทน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตกของปราสาท เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้ออกโฉนดให้แก่ชาวบ้าน และได้กั้นเขตที่ตั้งปราสาท

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-23

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร