วัดแจ่งท่านาค (ร้าง)


ละติจูด 20.2852339928 , ลองจิจูด 100.088546999

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของวัดแจ่งท่านาค แต่น่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญ เนื่องจากตั้งอยู่นอกเมืองด้านทิศเหนือในตำแหน่งที่เกือบประชิดกับคูเมือง และน่าจะเป็นวัดคู่กับวัดแจ่งใต้ ที่ตั้งอยู่ด้านนอกประชิดกำแพงเมืองด้านทิศใต้ วัดแจ่งท่านาค เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งและกันเขตโบราณสถานแล้ว ตั้งอยู่นอกเมืองด้านทิศเหนือในตำแหน่งที่เกือบประชิดกับคูเมือง (ตัวเนินโบราณสถานห่างจากคูเมืองด้านทิศเหนือประมาณ 50 เมตร) และน่าจะเป็นวัดคู่กับวัดแจ่งใต้ที่ตั้งอยู่ด้านนอกประชิดกำแพงเมืองด้านทิศใต้ ปัจจุบันวัดแจ่งท่านาคตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโขง-ลำน้ำเกี๋ยงกับถนนริมโขง โดยอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงและลำน้ำเกี๋ยง และอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนริมโขง ร่องรอยโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่ของวัดแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างก่ออิฐ 1 หลัง สภาพพังทลายเป็นกองอิฐ สูงประมาณ 2 เมตรเศษ ด้านบนมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือส่วนฐานที่ก่อขึ้นในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 5 เมตร จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ ส่วนอื่น ๆ ของวัด โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออก น่าจะถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะพังทลายลง เนื่องจากพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับโบราณสถานเป็นพื้นที่ลาดชันลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำสายนี้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -