วัดเชียงมั่น (ร้าง)


ละติจูด 20.2829290219 , ลองจิจูด 100.085040005

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตำนานพื้นเมืองเชียงแสนระบุว่าครั้งพญาลวะจังกราช สร้างเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนนั้น ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1183 ชื่อว่า “อารามเชียงมั่นช้างคุง” และบรรจุพระธาตุกระดูกคางด้านซ้าย (วามหานุกัง) ที่พระมหาเถรญาณรังสี นำมาจากเมืองปาตลีบุตร ต่อมาครั้งพญาแสนภูสร้างเมืองเชียงแสนในราว พ.ศ. 1870 เสด็จเข้าทางประตูยางเทิงและมาประทับที่นี้ ทรงเห็นซากอารามเก่าจึงทรงให้ปฏิสังขรณ์เป็นวัดขึ้นใหม่ ชื่อว่า “อารามเชียงมั่น” และใน พ.ศ. 2347 ครั้งทัพล้านนายกมาตีพม่าที่เมืองเชียงแสน วัดนี้จึงถูกทิ้งร้างไป มีการพบพระพุทธรูปที่วัดเชียงมั่น โดยเป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน) ลักษณะโดยรวมเป็นแบบสิงห์หนึ่ง อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 โบราณสถานที่ปรากฏในปัจจุบันมีเพียงฐานวิหารและฐานเจดีย์ วิหาร ก่ออิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 27 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดขึ้นทางด้านหน้า บนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น เจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังหรือทิศตะวันตกของวิหาร ผังส่วนฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยม จากลักษณะสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุทำให้สันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -