วัดต้นยางใน (ร้าง)


ละติจูด 20.2798490155 , ลองจิจูด 100.080026972

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดต้นยางใน ประวัติศาสตร์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีไม่พบประวัติศาสตร์ของโบราณสถานและไม่พบร่องรอยของโบราณสถาน ปัจจุบันตําแหน่งที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานนั้นได้กลายเป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตัวโบราณสถานอาจมีน้อยหรืออาจไม่มีเลย เพราะหลายคนที่ไม่เคยได้พบเห็นซากโบราณสถานเลย อีกทั้งยังมีการสร้างที่อยู่ในบริเวณโบราณสถานอีกด้วยเนื่องจากปัจจุบันโบราณสถานเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนชาวบ้าน ดังนั้นจึงไม่พบเห็นซากโบราณวัตถุเลยคนในชุมชนบางคนก็ยังไม่ทราบว่ามีวัดต้นยางใน คนในชุมชนจึงไม่ค่อยมีความเชื่อต่อโบราณสถานเท่าใดนัก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -