เมืองเก่านครราชสีมา


ละติจูด 14.974934 , ลองจิจูด 102.105894

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชื่อเมืองนครราชสีมาปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯให้ย้ายที่ตั้งจากเมืองเสมามายังที่ตั้งเมืองเก่านครราชสีมาในปัจจุบัน ซึ่งชื่อเมืองนครราชสีมาเกิดจาดการรวมชื่อเมืองโบราณ 2 เมือง คือ เมืองเสมาและเมืองโคราฆปุระไว้ด้วยกัน ในการสร้างเมืองนครราชสีมา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบวางผังเมือง โดยสร้างกำแพงล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1,000 x 1,700 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบ เนื้อที่ภายในกำแพงเมืองประมาณ 1,000 ไร่ กำแพงเมืองก่ออิฐมีใบเสมา มีป้อม 15 ป้อม ประตูเมือง 4 ประตู เหนือประตูมีหอรักษาการบนเชิงเทิน มีการวางระบบการชลประทานภายในเมืองโดยมีการทดน้ำผ่านท่อดินเผาที่วางกระจายไปยังบ่อต่างๆ ภายในเมือง ซึ่งบริเวณที่มีการทดน้ำน่าจะอยู่ในบริเวณวัดหน้าท่อ หรือวัดสุทธจินดาในปัจจุบัน เมืองนครราชสีมาเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จึงปรากฏบ้านเรือนและวัดวาอารามในหลายยุคหลายสมัยอยู่ภายในคูเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โบราณสถานในเมืองนครราชสีมามีหลายแห่งทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กำแพงเมือง-คูเมืองนครราชสีมา ประตูชุมพล ศาลหลักเมืองนครราชสีมา และวัดพระนารายณ์มหาราช

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

1. ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

แก้ไขเมื่อ

2018-11-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร