ชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่


ละติจูด 15.002527 , ลองจิจูด 103.297561

พิกัด

ตำบลเมืองไผ่ อำเภออำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

        ชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะผังเมืองชุมชนโบราณแหล่งนี้ มีลักษณะเป็นรูปวงรี มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ 3 ชั้น ปัจจุบันคูน้ำบางส่วนมีสภาพตื้นเขิน บางส่วนได้รับการขุดลอกใหม่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมืองไผ่ เป็นชื่อหมู่บ้านที่เรียก ตามชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งชื่อ “ต้นไผ่” มีลักษณะคล้ายต้นขี้เหล็ก ลักษณะหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “เมืองไผ่” และเรียกสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

ชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่ พื้นที่อยู่ในความปกครองของหมู่ 1 บ้านเมืองไผ่ และ หมู่ 2 บ้านเมืองไผ่ถาวร มีเนื้อที่ 7,500 ไร่ แบ่งเป็น

          1. ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 425 ไร่

          2. ที่กินเพื่อการเกษตร(ทำนา ทำสวน ทำไร่)  6,100 ไร่

          3. ที่สาธารณะ 975 ไร่

     มีการขุดพบโครงกระดูกและโบราณวัตถุที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหลายประเภท เช่น เครื่องปั้นดินเผา มีทั้งประเภทที่เป็นเนื้อดินธรรมดา และเคลือบ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชุมชมมีภาคีกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่ ทำให้มีการอนุรักษ์และเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบชุมชนโบราณ อย่างเป็นรูปธรรม

แก้ไขเมื่อ

2021-09-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร