ชุมชนโบราณบ้านรุน


ละติจูด 15.058581 , ลองจิจูด 103.187738

สถานที่ตั้ง

ตำบลบัวทอง อำเภออำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

     มีคูน้ำที่เป็นคลองธรรมชาติ โดยมีลักษณะคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน 1 ชั้น เชื่อมต่อกับคลองธรรมชาติ เป็นหนองน้ำใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี หนองน้ำบางแห่งตื้นเขินกลายเป็นที่นา คูน้ำที่เป็นคลองธรรมชาติอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ปัจจุบันสภาพยังสมบูรณ์ และเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชนได้ตลอดปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

     ในส่วนร่องรอยชุมชนโบราณที่เป็นพื้นที่คูน้ำ และคันดินล้อมรอบชุมชนโบราณมีลักษณะคงสภาพเดิมและมีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วบางส่วน ส่วนคลองน้ำธรรมชาติมีสภาพส่วนใหญ่ยังคงสมบูรณ์

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-14

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร