วัดป่างัวเชียง


ละติจูด 20.280109993 , ลองจิจูด 100.088529998

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดป่างัวเชียง ประวัติศาสตร์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีโบราณสถานแห่งนี้ได้มีการบูรณะโดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2548 และ 2549 แสดงให้เห็นถึงเจดีย์วิหาร และโบราณวัตถุที่สําคัญหลายชิ้นด้วยกันจากลักษณะทางศิลปะ จากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบวิหารและเจดีย์วิหารมีแผนผังอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจดีย์เป็นทรงระฆังย่อมุ่มไม้ 24 รองรับฐานบัวที่เชิดปลายกลีบบัวและประดับลูกแก้วอกไก่ 2 ชิ้นเหนือขึ้นไปหักพังทลายลง และพบว่าส่วนฐานมีการสร้างซ้อนกันอย่างน้อย 2 สมัย แต่ทั้งนี้น่าจะเป็นเจดีย์ในรูปทรงเดิมคือ เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาสันนิษฐานจากรูปแบบสถาปัตยกรรม น่าจะสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นยังพบพระพุทธรูปสําริด พระพิมพ์ ที่มีเครื่องทรงคล้ายกับเทวดาที่วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ ซึ่งสามารถกําหนดอายุได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 211 สภาพปัจจุบัน ถึงแม้จะได้รับการบูรณะแล้วแต่มีความทรุดโทรมของโบราณสถาน บริเวณโดยรอบมีหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้เป็นวัดร้าง มีร่องรอยของการบูรณะโบราณสถาน รวมทั้งการใช้พื้นที่ว่างของโบราณสถานในการจอดรถ คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโบราณสถานแห่งนี้เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมชาวบ้านบางคนเกิดและโตมาพร้อมกับสถานที่แห่งนี้จึงเกิดความผูกพันและหวงแหน ในทุก ๆ วันพระหรือเทศกาลทางศาสนาก็จะร่วมกันนําดอกไม้มาไหว้สักการะอยู่เป็นประจําคนในชุมชนค่อนข้างมีความเชื่อและเคารพนับถือโบราณสถานแห่งนี้เพราะในบริเวณโบราณสถานพบว่าชาวบ้านได้เข้ามาสักการะนําอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งของมาวางไว้บริเวณโบราณสถานด้วย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -