เมืองเก่าบุรีรัมย์


ละติจูด 14.99626 , ลองจิจูด 103.113745

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน เมื่อลาวาผุสลายจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมีแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาอีกมากมาย ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ จากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีพบหลักฐานต่างๆ พบชุมชนโบราณกว่า 144 แห่ง พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โครงกระดูกมนุษยื ขวานหินขัด ขวานสำริด ขวานเหล็ก กำไลสำริด และเครื่องปั้นดินเผาเนื้อหยาบหนา ตลอดจนเศษอาหารจำพวกกระดูกสัตว์และเปลือกหอยต่างๆ เป็นจำนวนมาก การสร้างเมืองเก่าบุรีรัมย์ โดยการขุดคูน้ำ-คันดินขึ้นนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีเพียงพงศาวดารที่ระบุว่าเมืองเก่าบุรีรัมย์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาโดยขึ้นกับข้าหลวงแห่งเมืองนครราชสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนไปขึ้นต่อหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีเมืองขึ้น 1 เมือง คือเมืองนางรอง ส่วนบางเมือง เช่น พุทไธสง ตะลุง (ประโคนชัย) ปัจจุบันเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลาต่อมาได้เป็นเมืองขึ้นของเมืองราชสีมา และขึ้นต่อหัวเมืองลาวกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 ได้มีการปรับปรุงชื่อเขตและอำเภอบริหารหลายครั้งจนเป็นจังหวัด อำเภอ และตำบล อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ คูเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าละลม ซึ่งเป็นคูเมืองของเมืองบุรีรัมย์ ในอดีตกำแพงเมืองคือหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งของเมืองบุรีรัมย์ แต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นแล้ว เหลือเพียงคูเมืองซึ่งเกิมาพร้อมกับกำแพงเมือง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

1. ประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

แก้ไขเมื่อ

2018-11-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร