ป่าสักหลวง


ละติจูด 20.2185962896 , ลองจิจูด 99.9495801621

สถานที่ตั้ง

ตำบลจันจว้าใต้ อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57270

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ได้พบเศษอิฐจากซากโบราณสถานที่พังทลายไปแล้วและพบเครื่องเคลือบและภาชนะดินเผา และเศษภาชนะดินเผาจำนวนมาก ส่วนใหญ่ได้จัดแสดงไว้ ณ ห้องวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร