แม่สลองนอก


ละติจูด 20.2204171459 , ลองจิจูด 99.8209721425

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีค้ำ อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีโบราณสถาน เศษอิฐที่พังทลายหมดแล้วจากกู่เก่าสันนิษฐานว่าอาจเป็นชุมชนบริวารของเวียงสาก็ได้แต่ไม่พบวัตถุโบราณใด ๆ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร