ห้วยน้ำราก (ดอยกุก)


ละติจูด 20.2508039643 , ลองจิจูด 99.9852252666

สถานที่ตั้ง

ตำบลจันจว้า อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57270

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

พบเศษอิฐจากโบราณสถาน สันนิษฐานว่าเป็นกู่เก่าที่พังทลายไปหมดแล้ว และเคยพบศิลาจารึก แต่ปัจจุบันไม่ทราบอยู่ที่ใด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร