แม่เฟือง


ละติจูด 20.1299256388 , ลองจิจูด 99.8477845616

สถานที่ตั้ง

ตำบลป่าตึง อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีซากอิฐ อันเกิดจากฐานกู่เก่าที่พังทลายหมดสภาพและเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วไปในเขตชุมชน นอกจากนี้ชาวบ้านได้ครอบครองไว้บางส่วนคือเครื่องมือหิน ภาชนะและเศษภาชนะดินเผา เครื่องมือทำด้วยโลหะ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร