ดอยต่อ


ละติจูด 20.176096769 , ลองจิจูด 99.9201303487

สถานที่ตั้ง

ตำบลสันทราย อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีซากอิฐจากฐานกู่เก่า ซึ่งหมดสภาพจากขุดทำลายและภัยธรรมชาติ และมีคูน้ำคันดิน ชั้นเดียว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร