เมืองโบราณเวียงกิ่วพร้าว (พิกัดวัดกิ่วพร้าว)


ละติจูด 20.2088440178 , ลองจิจูด 99.9402670318

สถานที่ตั้ง

ตำบลจันจว้าใต้ อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57270

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมืองโบราณเวียงกิ่วพร้าว มีกำแพงเมือง-คูเมือง ที่ขุดสร้างบนเนินลอนลาดขอบแอ่งที่ราบแม่สาย-แม่จันฝั่งทิศใต้ ด้านทิศตะวันตกและเหนือติดที่ราบทำนา มีแม่น้ำจันไหลเลียบเนินที่ตั้งของเมืองจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400-420 เมตร และสูงจากระดับที่ราบประมาณ 5-25 เมตร กำแพงเมือง-คูเมืองขุดเชื่อมต่อกัน 2 บริเวณ (เนิน) ประกอบด้วยคูคันดิน 1-2 ชั้น คูเมืองขุดลึกชันมีคันดินกำแพงประกบทั้งด้านในและด้านนอก กำแพงด้านนอกสูงชันใช้ในการป้องกัน เป็นลักษณะของเมืองป้อมภูเขา มีขนาดประมาณ 675x1,500 เมตร คลุมพื้นที่ประมาณ 426.25 ไร่ ด้านทิศเหนือขุดล้อมรอบบริเวณที่ตั้งบ้านกิ่วพร้าวเป็นรูปวงรี กว้างยาวประมาณ 500x700 เมตร ภายในมีร่องรอยคูคันดินกำแพงเมือง-คุเมืองอีก 2 วง แต่มีสภาพค่อนข้างลบเลือน และปรากฏหลักฐานทางภาพถ่านทางอากาศไม่เต็มวงทั้ง 2 วง กำแพงเมือง-คูเมืองบริเวณที่สอง (ทิศใต้ วงที่ 2) ขุดเชื่อมต่อจากกำแพงเมือง-คูเมืองบริเวณแรก ล้อมรอบเนินในเขตบ้านหนองปิ๋ง เรียกว่า เวียงหนองปิ๋ง มีขนาด 675x925 เมตร เป็นลักษณะของการขยายเมืองต่อเนื่องมาจากบริเวณแรก หลักฐานทางโบราณคดีตลอดจนรูปแบบของกำแพงเมือง-คูเมือง บ่งชี้ถึงการตั้งถิ่นฐานมายาวนานก่อนประวัติศาสตร์ และน่าจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเชื่องโยงกับตำนานเวียงหนองหล่ม เวียงพางคำ เชียงแสน และเมืองโบราณอื่น ๆ ในดินแดนล้านนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร