เวียงหวาย (พิกัดใกล้วัดพระธาตุเวียงหวาย)


ละติจูด 19.5760190023 , ลองจิจูด 99.6886399814

สถานที่ตั้ง

ตำบลสันกลาง อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เวียงหวาย หรือเวียงแช่ หรือเมืองโบราณศาลาเหมืองหิน) ตั้งตามชื่อพระธาตุที่อยู่ในเมือง สร้างอยู่บนเนินลอนลาดบริเวณลาดในบริเวณขอบแอ่งด้านตะวันตกของที่ราบอำเภอพาน มีห้วยแม่ปอนไหลผ่านเมืองทางทิศใต้ไปรวมกับแม่น้ำส้าน ระบายน้ำผ่านที่ราบและอำเภอพานลงสู่น้ำแม่ฮ่างบริเวณบ้านแม่หนาด แล้วระบายน้ำไปทางทิศเหนือลงสู่น้ำแม่พุงและไหลลงแม่น้ำอิงที่บ้านสันบัวคำ อำเภอป่าแดด แล้วไหลไปทางทิศเหนือลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงด้านทิศใต้ของอำเภอเชียงของ เมืองนี้เป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองโบราณพระธาตุสามดวง สร้างบนเนินสองฝั่งน้ำห้วยปอน กำแพงเมือง-คูเมืองขึดล้อมรอบบริเวณเนินที่ระดับความสูง 430-450 เมตร มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ขนาด 340x910 เมตร คลุมพื้นที่ประมาณ 168 ไร่ คูเมืองขุดลึกชั้นเดียวประกบด้วยคันดิน 2 ด้าน ยาวเป็นแนวล้อมรอบบริเวณเนินเป็นส่วน ๆ เชื่อมต่อถึงกัน เป็นลักษณะของเมืองป้อมภูเขาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และขยายกำแพงเมือง-คูเมืองออกไปถึงที่ราบทำนา พื้นที่ภายในเมืองปัจจุบันใช้ปลูกพืชไร่ มีอาคารอยู่อาศัยแต่เฉพาะบริเวณกำแพงเมือง-คูเมืองด้านตะวันออก ชุมชนท้องถิ่นให้ความสำคัญและมีบันทึกเขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พบการเปลี่ยนแปลงของแนวเขตเนื่องมาจากการเกษตรกรรมเกิดหลังปี พ.ศ. 2529

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร