วัดบ้านชาด


ละติจูด 15.8021211401 , ลองจิจูด 103.591379766

สถานที่ตั้ง

ตำบลดงกลาง อำเภออำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 36180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดป่าบ้านชาด ปรากฏตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ที่หลวงปู่ โฮม จากอำเภอสุวรรณภูมจังหวัด

 ร้อยเอ็ด ได้เข้ามาฟื้ นฟูวัดป่าบ้านชาดจากวัดร้าง และในเวลาต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ น

 วัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ภายในมีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ สิม โดยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 ของวัด มีลักษณะเป็นสิมพื้นถิ่นอีสานแบบดั้งเดิม

 ทั้งนี้สิมวัดป่ าบ้านชาดได้รับการขึ้นทะเบียน โบราณสถานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ตอนพิเศษ ๘๐ หน้า ๓ วันที่ ง. ๑๒ กันยายน๒๕๔๐

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

https://www.uppic.club/image/vxCr
https://drive.google.com/file/d/1TswugAO1fa51b06yCJct_gn0j1gc9Vhs/view?usp=sharing

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร