วัดบ้านโคกสะอาด


ละติจูด 15.6755456234 , ลองจิจูด 104.083327347

สถานที่ตั้ง

ตำบลโคกสว่าง อำเภออำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร