วัดจักรวาฬภูมิพินิจ


ละติจูด 15.7342022737 , ลองจิจูด 103.981582904

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตำนานพื้นถิ่นกล่าวว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๙ โดยปู่เมืองปาก โดยท่านได้นำกลุ่มชนชาติลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ และอาสาช่วยราชการทำการรบกับจีนฮ่อและฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนามว่า หลวงชนะสงคราม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๐ ท่านชักชวนเครือญาติและประชาชนสร้างวัดจักรวาลภูมิพินิจให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ภายในวัดประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญ คือ สิม ที่สร้างในปี พ.ศ.๒๔๕๒  ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นสิมทรงพื้นถิ่นอีสาน สร้างก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงแก้วล้อมรอบ เป็นสิมขนาด ๓ ห้องตั้งบนฐานเอวขัน รวมห้องมุขด้านหน้าที่ก่อผนังเตี้ยๆโดยรอบ มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร