วัดกลางมิ่งเมือง


ละติจูด 16.06209 , ลองจิจูด 103.654485

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดกลางมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนเนินดินสูง เนื้อที่ ๘ ไร่เศษ ชื่อของวัดอาจมาตั้งสถานที่ตั้งที่อยู่เกือบใจกลางเมือง และจวนของเจ้าเมืองร้อยเอ็ดก็อยู่ไม่ไกลจากวัดกลางนี้ ทั้งยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณนี้เคยมีปราสาทขอมอยู่ แต่ในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓ ระบุว่า วัดกลางมิ่งเมืองสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๐๘๔ (กรมการศาสนา, ๒๕๓๗: ๒๗๐) ถาวรวัตถุที่สำคัญคือ โบสถ์ของวัดซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ ซึ่งสร้างให้แก่บุตรีของพระขัตติยวงษา (สีลัง) โบสถ์หลังมีขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาลด ๓ ชั้น เดิมมุงหลังคาด้วยกระเบื้องไม้ ด้านหน้ามีรวงผึ้งขนาดใหญ่สลักเป็นลายเครือเถาและดอกพุดตาน หน้าบันเป็นจั่วลูกฟักไม่สลักลวดลาย มีพาไลเป็นเฉลียงโดยรอบ ด้านตะวันออกและตะวันตกมีบันไดนาคเข้าสู่ภายใน ฝาผนังด้านนอกเขียนภาพจิตรกรรม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร