เวียงพางคำ


ละติจูด 20.4265287044 , ลองจิจูด 99.8798088435

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่สาย อำเภออำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เวียงพางคำ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย สร้างบนเนินชายขอบด้านทิศเหนือขอบแอ่งที่ราบเวียงพางคำ ตรงบริเวณที่แม่น้ำรวกไหลออกจากภูเขาออกสู่ที่ราบ ลำน้ำไหลผ่านแล้วไปรวมกับลำน้ำแม่มะและลำน้ำแม่สาย ผ่านเนินเขาที่เป็นแนวล้อมรอบแอ่งที่ราบเวียงพางคำด้านตะวันออก ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณสบรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำ ด้วยเป็นชุมชนที่ตั้งซ้ำซ้อนกันหลายยุค ติดต่อกันมายาวนาน ขนาดพื้นที่กว้างใหญ่จึงมีทั้งโบราณสถานเช่น พระธาตุดอยเวาองค์เดิม ตลอดจนโบราณวัตถุทั้งในเขตชุมชนและบริเวณรอบนอกลักษณะของกำแพงเมือง-คูเมือง เป็นแบบ 2 ชั้น ขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ำในบริเวณที่ราบตีนเนินวัยงพางคำ ซึ่งเป็นกำแพงเมือง-คูเมืองใหญ่ที่สุดและเด่นชัดที่สุดในภาคเหนือคู่กับเมืองเชียงแสนที่ถือเป็นเมืองคู่แฟนกัน โดยเวียงพางคำตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางบกที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและยุทธศาสตร์จากตอนเหนือของไทยเข้าไปยังชุมชนในเขตรัฐฉานในพม่า ส่วนเมืองเชียงแสนตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเชื่อมโยงไปยังทางต้นน้ำในจีน และชุมชนปลายน้ำในบริเวณภาคอีสานของไทย ลาว จนถึงชายฝั่งประเทศเวียดนาม ปัจจุบันเมืองพางคำเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญทั้งด้านการค้าและท่องเที่ยว ตัวเมืองตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางบกสิ้นสุดของถนนพหลโยธิน และมีสะพานข้ามแม่น้ำแม่สาย (แม่น้ำรวก) เข้าไปในเขตพม่า ซึ่งเป็นเส้นทางต่อไปยังรัฐฉาน และจีน ความเจริญและการขยายตัวในทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและถูกทำลายของกำแพงเมือง-คูเมือง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บางส่วนของคูน้ำคันดินถูกบุกรุก โดยประชาชนกลายเป็นที่ตั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นแนวยาวทางด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร