ชุมชนท่าม่วง


ละติจูด 16.1137377681 , ลองจิจูด 103.872006401

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าม่วง อำเภออำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำชี ตั้งอยู่บนที่ดอน พื้นที่โดยรอบชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าวและประมง เป็นชุมชนที่พักอาศัยและเกษตรกรรมในบริเวณโดยรอบ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่พักอาศัย และการค้าขาย เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นเรื่องภาษา และวัฒนธรรม วัดบ้านท่าม่วง/สอนอักษรธรรม (อักษรไทยน้อย)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร