เมืองโบราณบ้านป่าแดง (พิกัดใกล้วัดดงมะเฟือง)


ละติจูด 19.7778629774 , ลองจิจูด 99.6858560186

สถานที่ตั้ง

ตำบลโป่งแพร่ อำเภออำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมืองโบราณบ้านป่าแดง เป็นชุมชนโบราณที่มีกำแพงเมือง-คูเมืองล้อมรอบ มีประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวและหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างน้อย พบเศษภาชนะดินเผา สันนิษฐานว่าบางส่วนอาจเป็นที่อยู่ถาวร บางส่วนเป็นที่พักชั่วคราว แต่ไม่ได้ระบุอายุของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ กำแพงเมือง-คูเมืองสร้างบนเนินลอนลาดฝั่งตะวันตกของที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว บริเวณด้านทิศใต้และตะวันออกเป็นที่ราบทำนา ด้านตะวันตกเป็นที่ลอนลาดของเทือกเขาสูงที่ประกอบด้วยดอยล้าน ดอยช้าง และดอยวารี และมีห้วยเหล่าส้านไหลผ่านเนินเมืองด้านทิศใต้ แล้วไหลไปรวมกับห้วยแม่ผงลงสู่แม่น้ำลาวด้านตะวันออกที่บ้านหนองกากอก กำแพงเมือง-คูเมืองขุดล้อมรอบบริเวณเนินสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 440-460 เมตร และสูงจากระดับที่ราบทำนาด้านทิศใต้และตะวันออก ประมาณ 10 เมตร กำแพงเมือง-คูเมืองขุดเชื่อมต่อกันประมาณ 13 บริเวณ ประกอบด้วยคูคันดิน 2-3 ชั้น คูขุดลึกคันดินด้านนอกสูงชันใช้ในการป้องกันเป็นลักษณะของเมืองป้อมภูเขา มีการขุดขยายซ้อนทับกันหลายครั้งในบริเวณเนินและขอบเนิน มีแนวคันดินกั้นระหว่างหุบเนินด้านตะวันออกและตะวันตก บริเวณภายในเมืองเป็นที่ทำการเกษตรกรรมทำไร่ของหมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร