ชุมชนบ้านน้ำคำ


ละติจูด 15.7350330837 , ลองจิจูด 103.834698923

สถานที่ตั้ง

ตำบลสระคู อำเภออำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบของโบราณสถาน มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ดอน มีคูเมืองล้อมรอบ พื้นที่โดยรอบชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เป็นชุมชนเกษตรกรรม และหัตถกรรม ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาเป็นรับจ้าง และค้าขาย ลักษณะสังคมภายในชุมชนยังคงเป็นไปในลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชนบท สภาพภูมิสัณฐานและภูมิทัศน์ของชุมชน เป็นชุมชนชนบท

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร