ชุมชนบ้านสังข์ (สีแก้ว)


ละติจูด 16.1486500144 , ลองจิจูด 103.530053097

สถานที่ตั้ง

ตำบลสีแก้ว อำเภออำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หลายสาย ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรม และหัตถกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่พักอาศัย และการค้าขาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร