เมืองโบราณบ้านร่องหวาย (พิกัดใกล้โรงเรียนบ้านร่องหวาย)


ละติจูด 20.0051399554 , ลองจิจูด 100.007128981

สถานที่ตั้ง

ตำบลดงมหาวัน อำเภออำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมืองโบราณบ้านร่องหวายหรือโนนสัน ตำแหน่งที่ตั้งเมืองตั้งอยู่ใกล้บริเวณขอบแอ่งที่ราบเชียงราย ห่างจากแม่น้ำกกมาทางทิศตะวันออกประมาณ 3.4 กิโลเมตร กำแพงเมือง-คูเมืองขุดล้อมรอบเนินสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 310 และสูงจากที่ราบทำนาโดยรอบประมาณ 5 เมตร เป็นรุปวงรีวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีขนาดประมาณ 230x490 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 60 ไร่ ประกอบด้วยคูคันดิน 1 ชั้น คูเมืองขุดลึกชันมีคันดินประกบด้านในและด้านนอกใช้ในการป้องกัน ด้านทิสเหนือมีแนวคูคันดินเชื่อมต่อออกไปเป็นแนวโค้ง ไปสิ้นสุดที่ขอบแอ่งหนองบัวหลวงทางทิศตะวันกกอเฉียงเหนือ ด้านทิศตะวันตกติดหนองป่าคา ซึ่งแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่งเกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดิน (หลุมยุบ) ก่อนการขุดสร้างกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับเมืองโบราณต่าง ๆ ภายในแอ่งที่ราบเชียงราย และแอ่งที่ราบใกล้เคียง โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาต่าง ๆ ที่พบรวมทั้งสภาพแวดล้อมการตั้งถิ่นฐานแสดงถึงความเป็นเมืองอย่างน้อยในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเมืองใช้ในการทำการเกษตร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร