เมืองเก่าสกลนคร


ละติจูด 17.165219 , ลองจิจูด 104.150042

พิกัด

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภออำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

บริเวณแอ่งสกลนครบนที่ราบสูงในภาคอีสานของไทย เป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์มาแต่อดีต บริเวณจังหวัดสกลนครพบแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมาก และเมื่อถึงยุคที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองก็มีการพบร่องรอยอารยธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) เห็นได้จากใบเสมาหินจำหลักที่พบหลายแห่ง เช่น วัดกลางศรีเชียงใหม่ วัดเชิงดอยเทพรัตน์ และบ้านหนองยางเป็นต้น การสร้างเมืองที่มีรูปแบบคูเมืองกำแพงเมืองที่มีลักษณะเป็นแบบแผนดังที่ปรากฏในปัจจุบันน่าจะเกิดขึ้นในสมัยขอมหรือเจนละ (พุทธศตวรรษที่ 14-18) นอกจากนี้ยังมีร่องรอยถนนโบราณในยุคดังกล่าวปรากฏอยู่ในลักษณะของสะพานขอมในบริเวณเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ภายหลังจากขอมเสื่อมอำนาจลง เมืองสกลนครได้ตกอยู่ในการปกครองของอาณาจักรล้านช้างเรียกเมืองเชียงใหม่หนองหาร ในเวลาต่อมาเมื่อผ่านช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ ทั้ง 2 อาณาจักรไม่ได้มีอิทธิพลต่อเมืองนี้มากนัก จนกระทั่งในสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏหลักฐานว่ามีชาวผู้ไทและชาวโส้อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหนองหารมากขึ้น และในช่วงของการเสียกรุงศรีอยุธยาเมืองหนองหารกได้ร้างผู้คนลง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองโดยให้เมืองสกลนครและเขตแขวงทั้งหมดรวมกันเรียกว่าบริเวณสกลนคร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมืองสกลนครเจริญขึ้นเป็นลำดับ เกิดการก่อตั้งชุมชนขยายตัวออกไปเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร จนกระทั่งกลายสภาพเป็นเมืองสกลนครในปัจจุบัน ในเมืองเก่าสกลนครมีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทอาคารและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนมากที่สร้างด้วยไม้และมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 100-150 ปี เช่น บริเวณถนนสุขเกษม ถนนเปรมปรีดา ถนนใจผาสุข ถนนเจริญเมือง และถนนมรรคาลัย โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ คูเมืองโบราณสกลนคร สะพานขอม หอไตรและพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุดุม พระธาตุนารายณ์แจงแวง ดอนสวรรค์ใหญ่ ดอนสวนหมาก วัดสะพานคำ วัดศรีชมพู และวัดศรีสะเกษ เป็นต้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

1. ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสกลนคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

แก้ไขเมื่อ

2018-11-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร