ชุมชนบ้านนาใน


ละติจูด 17.5013989533 , ลองจิจูด 104.539937403

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาใน อำเภออำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 47130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่บนสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ พื้นที่โดยรอบชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เป็นชุมชนพักอาศัยกึ่งชนบท ลักษณะสังคมภายในชุมชนยังคงเป็นไปในลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชนบท ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา เป็นชุมชนชาติพันธุ์ญ้อ ที่มีความโดดเด่นคือเรือนไม้และการก่อสร้างแบบดั้งเดิม ก่อสร้างด้วยการเข้าไม้ไม่ใช้ตะปู การทำผนังไม้ไผ่สับมาสาน หลังคามุงหญ้าแฝก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร