ชุมชนบ้านกลางจาน


ละติจูด 17.4352730697 , ลองจิจูด 104.419657311

สถานที่ตั้ง

ตำบลโพนจาน อำเภออำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่บนสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ พื้นที่โดยรอบชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เป็นชุมชนพักอาศัยกึ่งชนบท ลักษณะสังคมภายในชุมชนยังคงเป็นไปในลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชนบท ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา เป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเลิง ที่มีความโดดเด่นคือเรือนไม้แบบโบราณ การใช้ไม้ไผ่สานผสมไม้จริงในการทำผนัง และการทำผนังใบชาด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร