ชุมชนการค้าเก่าถนนมีชัย


ละติจูด 17.8828205027 , ลองจิจูด 102.746843913

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นย่านพาณิชยกรรมเก่าของเมืองหนองคาย มีพื้นที่ต่อติดต่อกับแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงช่วงกลางของถนนมีชัย อาคารเดิมในชุมชนมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ ห้องแถวไม้ ความสูง ๑-๒ ชั้น คอนกรีตผสมไม้ และคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบ ชิโนโปรตุเกส ความสูง ๒ ชั้น ย่านพาณิชยกรรมเก่าและพักอาศัยของเมืองหนองคาย - ประชาชนในชุมชนการค้าเก่าถนนมีชัยส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม และคนไทยเชื้อสายจีนที่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ลักษณะทางสังคมยังคงมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง เช่น ภาษาพูด ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ และการไหว้เจ้า เป็นต้น มีอาคาร พาณิชยกรรมเก่าที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ชุมชน ในลักษณะห้องแถวไม้ ความสูง ๑-๒ ชั้น คอนกรีตผสมไม้และคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบชิโนโปรตุเกส ความสูง ๒ ชั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-06-17

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร