ชุมชนศรีเชียงใหม่


ละติจูด 17.9574247374 , ลองจิจูด 102.586961203

พิกัด

ตำบลพานพร้าว อำเภออำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นย่านพาณิชยกรรมเก่าของอำเภอศรีเชียงใหม่ มีพื้นที่ต่อติดต่อกับแม่น้ำโขง ลักษณะอาคารเดิมในชุมชนเป็นห้องแถวไม้ และคอนกรีตผสมไม้ ความสูง ๑-๒ ชั้น ย่านพาณิชยกรรมเก่าและพักอาศัยของเมืองศรีเชียงใหม่ ประชาชนในชุมชนศรีเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามและจีน ยังมีประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้ลดบทบาทการเป็นย่านการค้าลง เนื่องจากการขยายตัวของเมืองตามเส้นทางคมนาคม เกิดเป็นย่านพาณิชยกรรมใหม่ริมถนนสายหลัก ที่มีความสะดวกในการใช้งาน ลักษณะทางสังคมยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง เช่น ภาษาพูด ประเพณีการไหว้เจ้า เป็นต้น มีอาคาร พาณิชยกรรมเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ชุมชน ในลักษณะห้องแถวไม้ และคอนกรีตผสมไม้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-06-17

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร