ชุมชนท่าบ่อ


ละติจูด 17.8529826621 , ลองจิจูด 102.581452423

พิกัด

ตำบลท่าบ่อ อำเภออำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นย่านพาณิชยกรรมเก่าของอำเภอท่าบ่อ มีพื้นที่ต่อติดต่อกับแม่น้ำโขง ลักษณะอาคารเดิมในชุมชนเป็นห้องแถวไม้ และคอนกรีตผสมไม้ ความสูง ๑-๒ ชั้น ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองท่าบ่อ ประชาชนในชุมชนท่าบ่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้ลดบทบาทการเป็นย่านการค้าลง เนื่องจาการขยายตัวของเมืองตามเส้นทางคมนาคม เกิดเป็นย่านพาณิชยกรรมใหม่ ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานใช้งาน ลักษณะทางสังคมยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ และแม่น้ำโขง มีอาคารพาณิชยกรรมเก่า ลักษณะห้องแถวไม้ และคอนกรีตผสมไม้ ที่มีลักษณะเด่นด้านองค์ประกอบสถาปัตยกรรม เช่น ลูกกรงราวระเบียง บานประตู และช่องระบายอากาศเหนือประตู เป็นต้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-06-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร