วัดพระเจดีย์ทอง


ละติจูด 16.4883950047 , ลองจิจูด 99.4721250078

สถานที่ตั้ง

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระเจดีย์ทอง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง แต่เดิมเห็นแต่เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มียอดของเจดีย์ โผล่ ออกมาเท่านั้น กรมศิลปากรได้มาขุดแต่งจึงพบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมขนาดใหญ่ รูปทรงงดงาม เจดีย์มี ฐานเขียง สี่เหลี่ยม ซ้อนกัน 4 ชั้น บนยอดของเจดีย์ เห็นร่องรอยของดอกบัวตูม เหลือให้เห็นเพียงครึ่งเดียว ยอดบนสุดหัก หาหลักฐานไม่พบ ที่ด้านหน้าเจดีย์ มีวิหารขนาดใหญ่ แต่ไม่เห็นพระพุทธรูปแล้ว คงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ มีกำแพงแก้วที่เห็นได้ชัด แต่เดิมคงเป็นวัดขนาดใหญ่ ในเขตโนนม่วง สันนิษฐานว่าเป็นวัดสมัยสุโขทัย เพราะมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เห็นเป็นหลักฐานสำคัญ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร