โบราณสถานอูบมุง


ละติจูด 14.9493431534 , ลองจิจูด 104.863353575

สถานที่ตั้ง

ตำบลโคกสว่าง อำเภออำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 18000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตัวปราสาทเป็นศิลาแลง ประกอบด้วยปรางค์ประธาน ซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออก พื้นด้านหน้าทำเป็นชานชลาติดกับแนวฐานปูด้วยศิลาแลงทับหลังและเสาประดับกรอบประตูถูกเคลื่อนย้าย สันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้น โบราณวัตถุที่ค้นพบ ได้แก่ ฐานศิวลึงค์ 3 แท่ง เป็นหินทราย 2 แท่ง เป็นศิลาแลง 1 แท่ง  ศิลาจารึก 1 แผ่น และพระคเณศ 2 องค์ สมบูรณ์ 1 องค์ ชำรุด 1 องค์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร