เชียงแสน


ละติจูด 20.2742667704 , ลองจิจูด 100.083811066

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 50110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เชียงแสน เป็นชุมชนริมน้ำ ชุมชนความทรงจำ และชุมชนที่อยู่โดยรอบโบราณสถาน เดิมเมืองเชียงแสนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ เดิมชื่อว่าเวียงหิรัญนครเงินยาง และในระยะเวลาต่อมา พญามังรายได้ส่งพญาแสนภูผู้เป็นหลานมาควบคุมดูแลเมืองบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง โดยในระยะแรก พญาแสนภูเข้ามาพักชั่วคราวบริเวณปากแม่น้ำกก (เชียงแสนน้อยในปัจจุบัน) ต่อมาได้ช่วยสร้างเมืองเชียงแสนขึ้นตรงบริเวณพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองเก่าเดิม ลักษณะภูมิประเทศ เป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีคูน้ำล้อมรอบ และมีกำแพงเมือง 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันออกเพราะใช้น้ำเป็นคูปราการ มีซากกำแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่ง ภายในเขตกำแพงเก่าประกอบด้วยวัดร้างและโบราณสถานที่สร้างระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 18-21 ส่วนใหญ่ผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพค้าขาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-16

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร