บ้านสันติคีรี


ละติจูด 20.1751880891 , ลองจิจูด 99.6099996113

พิกัด

ตำบลแม่สลองนอก อำเภออำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านสันติคีรี เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนตลาด และชุมชนชาติพันธุ์โดยเป็นหมู่บ้านของชาวจีนอพยพกองพลที่ 93 ที่มาจากประเทศจีน บริเวณดอยแม่สลองประกอบด้วยหลายชุมชน ในตำบลแม่สลอง มีเชื้อชาติ 2 กลุ่ม ได้แก่ จีนฮ่อ (ยูนนาน) และอาข่า เป็นส่วนใหญ่ ลักษณธภูมิประเทศ เป็นพื้นที่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร เป็นยอดดอยหนึ่งในภูเขาแดนลาว เป็นชุมชนค้าขายขนาดใหญ่บนพื้นที่ของดอยแม่สลอง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าดั้งเดิมโบราณค้าขายอาหารจีนยูนนาน และชา รูปแบบอาคารยังคงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิม ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรกรรมและค้าขาย โดยปลูกชาจีน กาแฟ พืชผัก และดอกไม้เมืองหนาว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร