บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร


ละติจูด 19.9600972563 , ลองจิจูด 99.710855068

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่ยาว อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนตลาด ชุมชนริมน้ำ และเป็นชุมชนชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมแม่น้ำกก มีปางช้างสำหรับพานักท่องเที่ยว เที่ยวชมรอบ ๆ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง นับถือศาสนาคริสต์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ โดยมีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้าน และมีแม่น้ำกกไหลผ่าน มีเส้นทางท่องเที่ยวโดยรอบหมู่บ้าน บ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจุบันเป็นชุมชนหนึ่งของการท่องเที่ยวริมแม่น้ำกก เป็นหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค้าขาย และเน้นการท่องเที่ยว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร