บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร


ละติจูด 19.9600972563 , ลองจิจูด 99.710855068

พิกัด

ตำบลแม่ยาว อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนตลาด ชุมชนริมน้ำ และเป็นชุมชนชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมแม่น้ำกก มีปางช้างสำหรับพานักท่องเที่ยว เที่ยวชมรอบ ๆ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง นับถือศาสนาคริสต์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ โดยมีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้าน และมีแม่น้ำกกไหลผ่าน มีเส้นทางท่องเที่ยวโดยรอบหมู่บ้าน บ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจุบันเป็นชุมชนหนึ่งของการท่องเที่ยวริมแม่น้ำกก เป็นหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค้าขาย และเน้นการท่องเที่ยว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร