บ้านจะคือ


ละติจูด 20.0326658821 , ลองจิจูด 99.5350400396

สถานที่ตั้ง

ตำบลห้วยชมภู อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านจะคือ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนริมน้ำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวลาหู่ โดยหมู่บ้านจะคือ ตั้งตามชื่อของผู้นำหมู่บ้านคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริเวณริมแม่น้ำกก จำนวน 25 หลังคาเรือน มีป่าเขาล้อมรอบหมู่บ้าน มีแม่น้ำกกไหลผ่าน เป็นชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี และความเชื่อดั้งเดิมไว้ ลักษณะภูมิประเทศอยู่บนพื้นที่สูง มีป่าเขาล้อมรอบหมู่บ้าน และแม่น้ำกกไหลผ่าน ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง เป็นหมู่บ้านที่คงสถานที่สำคัญและเอกลักษณ์ของชนเผ่าลาหู่ เช่น ลานพิธีกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมของชุมชน และเนื่องจากระบบไฟฟ้ายังไม่มี ภายในชุมชนจึงใช้ระบบ Solar cell ทดแทน มีอาชีพทำพืชไร่ เช่น ข้าวโพด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร