บ้านจะคือ


ละติจูด 20.0326658821 , ลองจิจูด 99.5350400396

พิกัด

ตำบลห้วยชมภู อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านจะคือ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนริมน้ำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวลาหู่ โดยหมู่บ้านจะคือ ตั้งตามชื่อของผู้นำหมู่บ้านคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริเวณริมแม่น้ำกก จำนวน 25 หลังคาเรือน มีป่าเขาล้อมรอบหมู่บ้าน มีแม่น้ำกกไหลผ่าน เป็นชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี และความเชื่อดั้งเดิมไว้ ลักษณะภูมิประเทศอยู่บนพื้นที่สูง มีป่าเขาล้อมรอบหมู่บ้าน และแม่น้ำกกไหลผ่าน ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง เป็นหมู่บ้านที่คงสถานที่สำคัญและเอกลักษณ์ของชนเผ่าลาหู่ เช่น ลานพิธีกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมของชุมชน และเนื่องจากระบบไฟฟ้ายังไม่มี ภายในชุมชนจึงใช้ระบบ Solar cell ทดแทน มีอาชีพทำพืชไร่ เช่น ข้าวโพด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร