บ้านดอยหัวแม่คำ


ละติจูด 20.2351320025 , ลองจิจูด 99.6143638579

พิกัด

ตำบลแม่สลองใน อำเภออำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านดอยหัวแม่คำ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวอาข่า ลาหู่ ที่ได้อพยพมาจากพม่ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2423 ที่ดอยพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟู่หลวง จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2462 มีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง เพื่อเปลี่ยนที่ทำกินและหนีโรคระบาด ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนสันเขา ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,850 เมตร สภาพโดยรอบเป็นที่เขาสูงชัน มีป่าธรรมชาติหนาแน่น ทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางทิศตะวันออก มีสภาพเป็นชุมชนเรือนไม้หลังคามุงจากแบบดั้งเดิม มีอาคารสมัยใหม่อยู่น้อยใช้สำหรับรองรับการท่องเที่ยว พื้นที่ชุมชนอยู่ผสานไปกับพื้นที่ป่า มีภูมิทัศน์กว้าง มองเห็นพื้นที่ระดับต่ำลงไปได้อย่างทั่วถึง อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ และอาชีพเสริม คือ ทำเสื่อกก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร