บ้านถ้ำผาตอง


ละติจูด 20.0790633205 , ลองจิจูด 99.8992722791

พิกัด

ตำบลท่าสุด อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านถ้ำผาตอง เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนกลุ่มอาชีพเฉพาะ เป็นแหล่งศึกษาและการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผลิตและขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีนายคำจันทร์ ยาโน เป็นผู้ถ่ายทอดการแกะสลักไม้ เช่น กระบวยตักน้ำกะลามะพร้าว ให้ความรู้ ทั้งนักศึกษา นักวิจัย เป็นระยะเวลา 27 ปี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ พืชสวน มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจายภายในชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งบ้านแสดงไม้แกะสลักเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ให้เป็นศูนย์กลางของการแกะสลักไม้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร