วัดตะปอนใหญ่


ละติจูด 12.4747444664 , ลองจิจูด 102.179418121

สถานที่ตั้ง

1 หมู่2 ตำบล ตะปอน อำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110 ตำบลตะปอน อำเภออำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นวัดที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2290 มีการก่อสร้างถาวรวัตถุที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ความสำคัญ/ลักษณะ

จันทบุรีมีประวัติศาสตร์ที่คือ  "วัดตะปอนใหญ่" ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ.2290 ชื่อเดิมของวัดแห่งนี้คือ วัดโพธิธาราม เพราะว่าในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ปกคลุมเจดีย์เก่าอยู่ขึ้นบริเวณริมคลองตะปอนใหญ่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดตะปอนใหญ่ ตามชื่อของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

ในอดีตวัดตะปอนใหญ่นี้ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางของขบวนเกวียนของพ่อค้าขึ้น ล่อง ค้าขายเป็นประจำ สำหรับช่อวัดที่มีคำว่า ตะปอน นั้นมาจาก ตะโพง ความหมายของคำนี้คือเป็นลักษณะของการภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่   พระอุโบสถ(หลังเก่า) อุโบสถหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2355 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและหลวงพ่อเพชร อินฺทปัญโญ ทำการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2455

ลักษณะในปัจจุบันเป็นพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนทรงโรง หลังคาเครื่องไม้มุง ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตา (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล) พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ทรงประทับนั่งในอิริยาบถแบบวีราสนะแสดงภูมิปรรศมุทรา มีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุในวัดตะปอนใหญ่ 3 รายการคือ ตู้พระธรรมไม้ศิลปะรัตนโกสินทร์ หีบพระธรรมไม้ศิลปะรัตนโกสินทร์ และธรรมาสน์ไม้ลงรักปิดทองศิลปะรัตนโกสินทร์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมโดยรอบ มีการพัฒนาสมัยใหม่ที่มีรูปแบบอาคารบ้านพักอาศัยเกิดขึ้น มีประชากรหลากหลาย สัญชาติ เข้ามารับจ้างและประกอบกอบอาชีพค้าขายผลไม้  สภาพลักษณะในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์พระอุโบสถวัดตะปอนใหญ่ให้คงสภาพเดิม

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร