บ้านโป่งน้ำร้อน


ละติจูด 19.2579317221 , ลองจิจูด 99.5129406869

พิกัด

ตำบลดอยฮาง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านโป่งน้ำร้อน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ของคนเมือง (ไทยวน) อาข่า จีนยูนาน และลีซอ เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย ของกลุ่ม 4 ชาติพันธุ์ ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี แบ่งออกเป็น 4 หย่อมบ้าน คือ หย่อมบ้านคนเมือง หย่อมบ้าน สองแคว (คนจีน) หย่อมบ้านอาข่า และหย่อมบ้านลีซอ เป็นชุมชนอยู่ระหว่างถนนสายรอง และอีกด้านของชุมชนติดริมแม่น้ำกก มีบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีพื้นที่สำหรับการปลูกชา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการรักษาแบบพื้นบ้าน จักสาน ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และเมี่ยงชา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร