บ้านโป่งน้ำร้อน


ละติจูด 19.2579317221 , ลองจิจูด 99.5129406869

สถานที่ตั้ง

ตำบลดอยฮาง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านโป่งน้ำร้อน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ของคนเมือง (ไทยวน) อาข่า จีนยูนาน และลีซอ เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย ของกลุ่ม 4 ชาติพันธุ์ ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี แบ่งออกเป็น 4 หย่อมบ้าน คือ หย่อมบ้านคนเมือง หย่อมบ้าน สองแคว (คนจีน) หย่อมบ้านอาข่า และหย่อมบ้านลีซอ เป็นชุมชนอยู่ระหว่างถนนสายรอง และอีกด้านของชุมชนติดริมแม่น้ำกก มีบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีพื้นที่สำหรับการปลูกชา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการรักษาแบบพื้นบ้าน จักสาน ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และเมี่ยงชา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร