บ้านศรีดอนชัย


ละติจูด 20.1880574224 , ลองจิจูด 100.449426046

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีดอนชัย อำเภออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านศรีดอนชัย เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทลื้อ เดิมตั้งอยู่ที่เมืองอูเหนือ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนานประเทศจีนตอนใต้ ต่อมาการทำมาหากินขัดสนและถูกจีนรุกราน ในปี พ.ศ. 2428 ชาวไทลื้อจำนวน 994 คน จึงได้อพยพมายังที่ตั้งปัจจุบัน ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ตอนบนสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับประเทศลาว กั้นโดยแม่น้ำแม่โขง พื้นที่ล้อมรอมด้วย สวน ไร่ นา และมีพื้นที่ป่าธรรมชาติแทรกตัวอยู่ เป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องการทอผ้า มีอาชีพหลักทั่วไปเป็นการทำนาและทำสวน แต่ที่โดดเด่นคือ กลุ่มทอผ้าบ้านศรีดอนชัย เป็นภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าสตรีบ้านศรีดอนชัย เกิดจากการรวบรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมารวมกลุ่มกัน เพื่อผลิตและทอผ้า  ส่วนใหญ่จะเป็นลายไทลื้อ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ซองใส่โทรศัพท์ ผ้าปูโต๊ะ ที่รองแก้ว ฯลฯ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร