บ้านสันป่าก่อ


ละติจูด 19.8873771289 , ลองจิจูด 99.8292455302

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่ไร่ อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านสันป่าก่อ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศพม่า เป็นชุมชนที่คงวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างดี แม้อยู่ท่ามกลางบริบทของพื้นที่เมือง ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงกับชุมชนเป็นสถานบันเทิง โรงแรม สนามบินของกองทัพอากาศ เป็นชุมชนโบราณที่มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ โดยเฉพาะในวัดสันป่าก่อ ที่ประกอบด้วยอาคารรูปแบบไทใหญ่อยู่หลายหลัง ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย โดยเฉพาะร้านอาหารพื้นถิ่นของชาวไทใหญ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร