บ้านสันป่าก่อ


ละติจูด 19.8873771289 , ลองจิจูด 99.8292455302

พิกัด

ตำบลรอบเวียง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านสันป่าก่อ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศพม่า เป็นชุมชนที่คงวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างดี แม้อยู่ท่ามกลางบริบทของพื้นที่เมือง ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงกับชุมชนเป็นสถานบันเทิง โรงแรม สนามบินของกองทัพอากาศ เป็นชุมชนโบราณที่มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ โดยเฉพาะในวัดสันป่าก่อ ที่ประกอบด้วยอาคารรูปแบบไทใหญ่อยู่หลายหลัง ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย โดยเฉพาะร้านอาหารพื้นถิ่นของชาวไทใหญ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-08-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร