วัดพลับ


ละติจูด 12.584711 , ลองจิจูด 102.055645

สถานที่ตั้ง

หมู่ 1 154 ตำบล บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 ตำบลบางกะจะ อำเภออำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพลับ ตั้งอยู่ที่บ้านบางกะจะ เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานที่สำนักพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า ได้รับอนญาตให้ตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ. 2300 ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ปัจจุบันโบราณสถาน โบราณวัตถุที่กรมศิลปกร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติได้แก่ พระปรางค์ พระเจดีย์กลางน้ำ วิหารพระปางบำเพ็ญทุกกรกิริยา หอไตรกลางสระน้ำ วิหารพระธาตุ ตู้พระไตรปิฎก และสามสร้างหรือสำซ่าง กรมการศาสนาได้คัดเลือกให้วัดพลับบางกะจะ เป็นอุทยานการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2553

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บริเวณด้านหน้าของเจดีย์กลางน้ำมีชาวบ้านมาสร้างเจดีย์ส่วนบุคคลไว้ด้านหน้าห่างไม่ถึง 20 เมตร (ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 61)

        พบมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ เกิดขึ้นบริเวณแหล่งศิลปกรรม และพบว่าวิหารไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เป็นแหล่งศาสนสถานและมีความสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านประวัติศาสตร์   ได้รับการผลกระทบจากสภาพแวดล้อม  เมื่อฝนตกปริมาณมาก น้ำจะท่วมโดยรอบฐานวิหารทั้ง ๔ ทิศ หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกิดการเสียหายในอนาคต

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร