บ้านแสนเจริญเก่า


ละติจูด 19.7327030226 , ลองจิจูด 99.5252429274

สถานที่ตั้ง

ตำบลวาวี อำเภออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านแสนเจริญเก่า เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวอาข่า (อีก้อ) เดิมมีชื่อว่า หมู่บ้านห้วยป่าเคาะ เนื่องจากมีป่าเคาะมาก ตั้งอยู่ตามแนวเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีระบบจัดการป่าที่ค่อนข้างดีเพราะมีความเชื่อในเรื่องการรักษาป่า น้ำ ดิน และอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้งของชุมชนจะอยู่ตามแนวเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าเบญจพรรณ บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนจากรูปแบบของชาวอาข่าเดิม โดยส่วนมากเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกไล่เลียงไปตามไหล่เขา และในแต่ละหลังมีพื้นที่เก็บผลิตผลทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว และลิ้นจี่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร