บ้านแสนเจริญเก่า


ละติจูด 19.7327030226 , ลองจิจูด 99.5252429274

พิกัด

ตำบลวาวี อำเภออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านแสนเจริญเก่า เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวอาข่า (อีก้อ) เดิมมีชื่อว่า หมู่บ้านห้วยป่าเคาะ เนื่องจากมีป่าเคาะมาก ตั้งอยู่ตามแนวเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีระบบจัดการป่าที่ค่อนข้างดีเพราะมีความเชื่อในเรื่องการรักษาป่า น้ำ ดิน และอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้งของชุมชนจะอยู่ตามแนวเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าเบญจพรรณ บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนจากรูปแบบของชาวอาข่าเดิม โดยส่วนมากเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกไล่เลียงไปตามไหล่เขา และในแต่ละหลังมีพื้นที่เก็บผลิตผลทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว และลิ้นจี่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร